شرکت کیانیرو کاروانیان

همکاران

سمت : مدیر نیروگاه و جانشین مدیر عامل

سمت : مدیر بهره برداری

سمت : مدیر فنی