شرکت کیانیرو کاروانیان

احداث واحد یک مگاواتی برق خورشیدی

احداث واحد یک مگاواتی برق خورشیدی
مکان ایجاد پروژه : منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
کارفرما : شرکت کیا نیروی کاروانیان
پیمانکار : شرکت سمنگان بهداد الکترونیک