شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای مصطفی معظمی

سمت : مدیر فنی

رزومه :
متولد 1370/02/12
ساکن کرمان
لیسانس برق قدرت
پیمانکار برق خانگی و صنعتی از سال ۹۰
پیمانکار تاسیسات از سال ۹۰
نصاب مولدهای mtu