شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای سعید شاهکی نیا

سمت : خدمات

رزومه :
متولد 1372/06/03
نام پدر علی
ساکن کرمان
تحصیلات پنجم ابتدایی