شرکت کیانیرو کاروانیان

سهامداران

سهامداران شرکت کیا نیروی کاروانیان شرکت سازمان عمران کرمان ، شرکت عمران کار سیرجان و شرکت نوبل شیشه بین الملل می باشند.

نام سهامداردرصد سهام
شرکت سازمان عمران کرمان98 % 
شرکت نوبل شیشه بین الملل1 % 
شرکت عمران کار سیرجان1 %
جمع کل سهام100 %