شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای احد شفیعی زاده ماهانی

سمت : اپراتور

متولد1367/10/21 صادره از ماهان
مدرک تحصیلی: کاردانی برق صنعتی
دانشجوی کارشناسی برق قدرت دانشکده فنی شهید چمران کرمان
سابقه اجرایی:
شش ماه مونتاژ الکتریکال شرکت لاوان تابلو
پیمانکار برق صنعتی و ساختمان از سال 85