شرکت کیانیرو کاروانیان

تعمیر واحدهای نیروگاهی تولید پراکنده

شرکت کیا نیروی کاروانیان در جهت تعمیرات جزئی و کلی ( اورهال ) نیروگاه های مقیاس کوچک همراه مناسبی بوده و هم استانی ها و هم میهنان عزیز را کمک کار خواهد بود.