شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای محمد رضا باژیان

سمت : اپراتور

رزومه :
متولد 1374/5/10.صادره از کرمان
مدرک تحصیلی:کاردانی نرم افزار
دانشجوی کارشناسی رشته برق قدرت دانشگاه عرفان