شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای امیرحسین‌رحیمی‌پور

سمت : اپراتور

رزومه :
متولد 1379صادره از کرمان
مدرک ‌تحصیلی‌ : دیپلم ‌ریاضی ‌فیزیک‌