شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای معین معین الدینی

سمت : مدیر امور مالی

رزومه:
متولد : 1356/10/29
تحصیالت : کارشناسی ارشد حسابداری
سابقه : 30 سال سابقه کار اجرایی ، مالی و مسلط به قوانین مالیاتی ، معاملات فصلی ، ارزش افزوده ، حقوق و
مزایا ، تامین اجتماعی ، انبار و در حاضر بازنشسته