شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای مهرشاد صالحی

سمت : مدیر نیروگاه و جانشین مدیر عامل

رزومه :

مدرک کارشناس مالی دانشگاه آزاد سال 1380تا1384

کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علمی کاربردی 1387 تا 1392

اشتغال در قسمت مالی آلومینیوم هزار 1385تا1387

سرپرست بازرگانی آلومینیوم هزار 1387 تا 1392

مدیر عامل صنایع فولاد سمنگان 1393 تا 1398

جانشین مدیر عامل در شرکت کیانیروی کاروانیان 1398 تا کنون