شرکت کیانیرو کاروانیان

آقای محسن وفائی

عضو هیات مدیره

سوابق

سوابق تحصیلی: 

 

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 

سوابق اجرایی :

 

+ مدیرعامل شرکت عمران کار سیرجان

+ همکاری با مهندسین مشاور فاران محیط پارسیان 

+ مدیر بخش طراحی شرکت سازه های افق نور 

+ معاون عمرانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 

+ مشاور مدیر عامل شرکت عمران کار سیرجان 

+ مسئول کنترل پروژه معاونت اقتصادی سازمان عمران کرمان

+ معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان عمران کرمان