شرکت کیانیرو کاروانیان

آقای غلامحسین تکفلی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

سوابق

سوابق تحصیلی :

 

+ کارشناسی ارشد مدیریت

 

سوابق اجرایی :

 

+ معاون فرماندار

+ فرماندار

+ مدیرکل

+ نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی مشهد

+مشاور معاون رییس جمهور و رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور

+ معاون آب منطقه ای تهران

+ عضویت در هیات مدیره شرکتهای احداث صنعت ، نیرو گسترسیرجان ، اتوبوسرانی مشهد ، عمران کار سیرجان ، آب منطقه ای تهران ، شرکت بورسی مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس ، شرکت بین المللی پارس ( پیدکو ) ، پیشتازان تامین مسکن 

+ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهتاب صنعت نیرو