شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای حسین رمضانی پور

سمت : اپراتور

رزومه :

متولد1370/04/20صادره از ماهان
مدرک تحصیلی کارشناس برق گرایش قدرت از دانشگاه خراسان مشهد
سابقه اجرای:
یک سال مونتاژ الکتریکال شرکت کرمان تابلو
اجرای سیستم های برق واحدهای مسکونی،اداری و تجاری از سال ۱۳۸۷